Project Summary


Project site, published by Chamber of commerce and industry - Blagoegrad, Bulgaria in the frame of the project "Promotion of rural and mountain hiking/bicycle tourism between Bulgaria and Macedonia" financed by the Cross-border cooperation programmme between Bulgaria and FYROM under Instrument for pre-accesstion assistance 2007-2013 of the EU.Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria BG Chamber of Commerce and Industry- Blagoevgrad, Bulgaria PROJECT: FRESH AIR MK Organization of Women - Stip, Macedonia Organization of Women - Stip, Macedonia


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Select your Language
EN EN | BG BG | MK MK


LINKS:

- BG Village - Spirit of the Bulgarian village

- Blagoewgrad

- Bulgaria Travel

- Council for European Affairs

- Cross Border Cooperation Programme 2007-2013

- Dobarsko, village Dobarsko

- Electronic Journal of Razlog

- European Commission

- For the hotels in Bulgaria ...

- Ministry of Regional Development, Managing Authority for the program

- Municipality Hadjidimovo

- Municipality of Petrich

- Municipality Simitli

- Municipality Strumyani

- Nicopolis ad Nestum

- Park Hotel "Pirin"

See all linksLogin Administration

Login AdministrationDate and Time

DATE 04/04/2020ContentOverall objectives of the project  |  Specific objectives  |  Consistency with programme strategy  |  Project Activities  |  About IPA Cross Border Programme
EN


About the Project


 • The Subsidy contract for the project “Promotion of rural and mountain hiking/bicycle tourism between Bulgaria and Macedonia” is signed on May 25, 2011. The project’s implementation has duration of 1 year. It will end on 25 May 2012.

  The project aims to implement a model for increase region’s attractiveness through stimulation of public and private investments inflow. In this regard globalization of today markets opens new perspectives for less developed regions, but an increase of their visibility is needed. An impact is expected also in flexibility increase of local economic system, promoting the local entrepreneurship.

  The cross-border impact could be expressed in several main improvements: (1) clarified business opportunities on local level; (2) improved cross border public transport relations; (3) Networking between the tourist operators in the project area; (4) Creation of common tourist cross-border product; (4) The tourist events in the scope of the project will give opportunities to establish direct contacts between operators; (5) The project will contribute to creation of new professionals in the field of tourism; (6) Promotion of the region as a whole will lead to its better visibility.


BG


За Проекта


 • Договорът за субсидия за проект "Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония" е подписан на 25 май, 2011. Изпълнението на проекта е с продължителност от 1 година. Той ще приключи на 25 май 2012.

  Проектът има за цел да изгради модел за увеличаване на привлекателността на региона чрез стимулиране на притока на публични и частни инвестиции. В този смисъл глобализацията на днешните пазари открива нови перспективи за по-слабо развитите региони, но е необходимо увеличаване на известността им. Въздействие се очаква и в увеличаването на гъвкавостта на местната икономическа система, насърчаване на местното предприемачество.

  Трансгранично въздействие може да се изрази в няколко основни подобрения: (1) изяснени възможности за бизнес на местно ниво; (2) подобряване на трансграничните обществени транспортни връзки (3) изграждане на мрежа между туристическите оператори в зоната на проекта; (4) изработване на общ туристически продукт; (4) туристическите събития в обхвата на проекта ще дадат възможност да се установят преки контакти между операторите; (5) проектът ще допринесе за създаването на нови специалисти в областта на туризма; (6) популяризирането на региона като цяло ще доведе до по-голяма атрактивност.
MK


за Проектот


 • Договорът за субсидия за проект "Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония" е подписан на 25 май, 2011. Изпълнението на проекта е с продължителност от 1 година. Той ще приключи на 25 май 2012.

  Проектът има за цел да изгради модел за увеличаване на привлекателността на региона чрез стимулиране на притока на публични и частни инвестиции. В този смисъл глобализацията на днешните пазари открива нови перспективи за по-слабо развитите региони, но е необходимо увеличаване на известността им. Въздействие се очаква и в увеличаването на гъвкавостта на местната икономическа система, насърчаване на местното предприемачество.

  Трансгранично въздействие може да се изрази в няколко основни подобрения: (1) изяснени възможности за бизнес на местно ниво; (2) подобряване на трансграничните обществени транспортни връзки (3) изграждане на мрежа между туристическите оператори в зоната на проекта; (4) изработване на общ туристически продукт; (4) туристическите събития в обхвата на проекта ще дадат възможност да се установят преки контакти между операторите; (5) проектът ще допринесе за създаването на нови специалисти в областта на туризма; (6) популяризирането на региона като цяло ще доведе до по-голяма атрактивност.Overall objectives of the project  |  Specific objectives  |  Consistency with programme strategy  |  Project Activities  |  About IPA Cross Border Programme