Consistency with programme strategy


Project site, published by Chamber of commerce and industry - Blagoegrad, Bulgaria in the frame of the project "Promotion of rural and mountain hiking/bicycle tourism between Bulgaria and Macedonia" financed by the Cross-border cooperation programmme between Bulgaria and FYROM under Instrument for pre-accesstion assistance 2007-2013 of the EU.Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria BG Chamber of Commerce and Industry- Blagoevgrad, Bulgaria PROJECT: FRESH AIR MK Organization of Women - Stip, Macedonia Organization of Women - Stip, Macedonia


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Select your Language
EN EN | BG BG | MK MK


LINKS:

- BG Village - Spirit of the Bulgarian village

- Blagoewgrad

- Bulgaria Travel

- Council for European Affairs

- Cross Border Cooperation Programme 2007-2013

- Dobarsko, village Dobarsko

- Electronic Journal of Razlog

- European Commission

- For the hotels in Bulgaria ...

- Ministry of Regional Development, Managing Authority for the program

- Municipality Hadjidimovo

- Municipality of Petrich

- Municipality Simitli

- Municipality Strumyani

- Nicopolis ad Nestum

- Park Hotel "Pirin"

See all linksLogin Administration

Login AdministrationDate and Time

DATE 04/04/2020ContentAbout the Project  |  Specific objectives  |  Project Activities  |  Overall objectives of the project  |  About IPA Cross Border Programme
EN


Consistency with programme strategy:


  • The current proposal will stimulate territorial cohesion of the Bulgarian–Macedonian cross-border region, its tourist sector competitiveness, social and economic development. The project also will take in account an optimal use of natural resources in order to achieve a high level of environment protection. The project objectives are also in conformity with the specific programme objectives - it will act positively on transport connections in the area and on development of respective tourist infrastructure. Through elaboration and offer of common tourist product the region will maintain a high level of exchange of good practices and cooperation between the partners from Bulgaria and Macedonia. The activities to be developed inside the project follow the principles of sustainable development on long term through promotion and enhancement of comparative advantages of every region inside the project.


BG


Съответствие на целите на проекта със стратегията на Програмата:


  • Настоящото предложение по „Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2007-2013”, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, ще стимулира териториалното сближаване на българо-македонския трансграничен регион, конкурентоспособността на туристическия му отрасъл, социалното и икономическо развитие. Проектът също така ще вземе под внимание оптималното използване на природните ресурси с цел да се постигне високо ниво на защита на околната среда. Целите на проекта са в съответствие със специфичните цели на програмата – осъществяването му ще въздейства положително върху транспортните връзки в района и върху развитието на съответната туристическа инфраструктура. Чрез разработване и предлагане на общ туристически продукт на региона ще се запази високото ниво на обмен на добри практики и сътрудничество между партньорите от България и Македония. Дейности, в рамките на проекта, следват принципите на устойчивото развитие в дългосрочен план чрез насърчаване и подобряване на предимствата на всеки регион, част от проекта.


MK


Согласност на целите на проектот со стратегијата на Програмата:


  • Овој проект на "Програма за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија 2007-2013", финансирана од Инструментот за претпристапна помош IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, ќе ја стимулира територијалната кохезија на бугарско-македонскиот прекуграничен регион, конкурентноста на туристичкиот сектор, социјалниот и економски развој. Проектот исто така ќе ги земе предвид оптимално користење на природните ресурси со цел да се постигне високо ниво на заштита на животната средина. Целите на проектот се во согласност со специфичните цели на програмата - спроведувањето ќе влијае позитивно врз транспортните врски во регионот и врз развојот на соодветната туристичка инфраструктура. Преку развој и понуда на заеднички туристички производ на регионот ќе се задржи високото ниво на размена на добри практики и соработка меѓу партнерите од Бугарија и Македонија. Активностите во рамките на проектот ги следат принципите на одржлив развој на долгорочен план преку промоција и подобрување на предностите на секој регион кој е дел од проектот.About the Project  |  Specific objectives  |  Project Activities  |  Overall objectives of the project  |  About IPA Cross Border Programme